WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


ANALIZA FINANSOWA W PRAKTYCE – warsztaty z wykorzystaniem komputerów

Celem warsztatów jest:


 • bardzo dobre opanowanie analizy informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym potrzebnych do rozpoznania najpoważniejszych sygnałów o problemach finansowych firmy
 • poznanie przez Uczestników metod stosowanych w analizie finansowej pomagających ocenić wiarygodność finansową przyszłego/obecnego kontrahenta
 • wykształcenie umiejętności oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • usystematyzowanie wiedzy związanej z analizą informacji ekonomiczno-finansowych
 • ćwiczenie umiejętności i utrwalenie zdobytej wiedzy poprzez analizę przypadków przedsiębiorstw o różnej kondycji finansowej z użyciem komputerów
 • wypracowanie na komputerze modelu finansowego służącego analizie finansowej, budowie budżetu i analizie inwestycyjnej
Warsztaty adresujemy do:

 • dyrektorów finansowych
 • analityków finansowych
 • kadry zarządzającej
 • głównych księgowych
 • pracowników pionów finansowo - księgowych
 • menedżerów wszystkich szczebli zarządzania
 • wszystkich odpowiedzialnych za finanse firmy
 • wszystkich osób zainteresowanych problematyką analizy finansowej przedsiębiorstw

Metody pracy podczas warsztatów:


 • warsztaty prowadzone będą w formie mini wykładów
 • zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem komputerów
 • atrakcyjność zajęć zapewnią liczne przykłady, które stanowić będą punkt wyjścia do omawianych zagadnień
 • analiza przypadku w zespołach, liczne praktyczne case study
 • zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną obejmującą tematykę warsztatów
 • indywidualne i grupowe dyskusje z Trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej

Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach

 

Program warsztatów:


 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI
  • elementy składowe sprawozdania finansowego
  • zasady sporządzania sprawozdań finansowych
  • zasady wyceny w zestawieniach finansowych
  • zjawisko kreatywnej rachunkowości – potencjalne obszary wystąpienia, sposoby kreacji
 • ANALIZA BILANSU
  • zasady rachunkowości, a obraz bilansowy firmy, zasada ostrożności w bilansie
  • aktywa trwałe i obrotowe – identyfikacja, podejście księgowe i ekonomiczne
  • analiza aktywów pozabilansowych
  • kapitały własne i obce – identyfikacja, podejście księgowe i ekonomiczne
  • analiza zobowiązań bilansowych
  • analiza zobowiązań pozabilansowych i warunkowych
  • analiza rezerw bilansowych
  • kodeks spółek handlowych, a zmienność pozycji bilansowych
  • klauzule kredytowe – analiza ryzyka z punktu widzenia kredytobiorcy i kredytodawcy
 • ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
  • istota rachunku zysków i strat
  • zasada memoriału w rachunku zysków i strat
  • analiza przychodów i kosztów operacyjnych oraz zysku operacyjnego
  • analiza przychodów i kosztów pozaoperacyjnych
  • identyfikacja stabilnych źródeł utrzymania jednostki
  • kształtowanie wyniku na różnych poziomach rachunku zysków i strat
  • jakość zysków (stabilność, zamienialność na gotówkę)
 • ANALIZA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  • budowa rachunku przepływów pieniężnych
  • analiza przepływów operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych
  • ocena stabilności źródeł finansowania
  • model powiązań między zestawieniami sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów)
 • PODSTAWOWE OBSZARY ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ
  • wskaźniki płynności
  •  wskaźniki szybkości obrotu
  •  wskaźniki zadłużenia
  •  wskaźniki rentowności
  • model zależności między wskaźnikami - piramida DuPonta
  • wybór wskaźników do porównań
  • pogłębiona ocena płynności i zadłużenia
 • ANALIZA WSKAŹNIKOWA A ZRÓŻNICOWANIE MIĘDZYBRANŻOWE
  • problemy pomiaru wskaźników (ceny – koszty, koniec okresu – średnie)
  • propozycje modyfikacji wskaźników
  • wybór wskaźników do porównań w branżach (zróżnicowanie technologie, sezonowość)
  • specyfika branżowa (sektorowa)
  • zróżnicowania wewnątrzsektorowe (strategie firmy, polityka bilansowa)
 • MODEL ZALEŻNOŚCI MIĘDZY WSKAŹNIKAMI
  • piramida DuPonta – analiza strategiczna
  • wykorzystanie zależności w planowaniu finansowym
  • płynność, a szybkość obrotu.
 • DŹWIGNIE W OCENIE WRAŻLIWOŚCI WYNIKÓW FIRMY
  • dźwignia operacyjna (struktura kosztów, ryzyko operacyjne)
  • dźwignia finansowa (struktura finansowania, ryzyko finansowe)
  • dźwignia całkowita
  • próg rentowności księgowy i kasowy w wyborze źródeł finansowania
  • wybór bezpiecznego poziomu zadłużenia (zadłużenie a wyniki operacyjne firmy)

Indywidualne konsultacje z Trenerem – w ramach potrzeb.

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 1 090,00 zł

Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do ... wynosi: 1090,00 zł brutto
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po ... wynosi: 1290,00 zł brutto

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej instytucji - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej instytucji - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej instytucji - 6 osoba gratis!

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.
Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku urzędowym MEN.
Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników.

UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana z Klientem - p
rosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który z przyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa

Wróć