WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


ANALIZA FINANSOWA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM - ujęcie praktyczne

Głównym celem i zadaniem warsztatów jest przedstawienie praktycznego zastosowania
analizy finansowej
, wykorzystywanej do podejmowania strategicznych decyzji finansowych
w konkretnych sytuacjach, w powiązaniu zarówno z działalnością przedsiębiorstwa, branży jak i sytuacją na rynku.

Naszym celem jest, aby od strony praktycznej poznali Państwo:


 • jak, na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym rozpoznać najpoważniejsze sygnały o problemach finansowych firmy
 • jak wykorzystywać bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych w celu oceny kondycji finansowej spółki
 • jak rozpoznać najważniejsze sygnały o problemach finansowych przedsiębiorstwa
 • jakie metody stosowane w analizie finansowej pomagają ocenić wiarygodność finansową kontrahenta
 • ­jakie są metody oceny przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych
 • jak prognozować wielkości finansowe w przyszłości przedsiębiorstwa
 • jak trafnie ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa i efektywnie przeprowadzić inwestycje
Szkolenie adresujemy do:
 • kadry zarządzającej
 • menedżerów wszystkich szczebli zarządzania
 • dyrektorów finansowych
 • analityków finansowych
 • głównych księgowych
 • pracowników pionów finansowo - księgowych
 • wszystkich odpowiedzialnych za finanse firmy
 • wszystkich osób zainteresowanych problematyką analizy finansowej przedsiębiorstw
Metodyka prowadzenia zajęć:
 • szkolenie prowadzone będzie w formie mini wykładów połączonych z elementami warsztatów, co gwarantuje aktywne zaangażowanie uczestników szkolenia
 • atrakcyjność zajęć zapewnią liczne przykłady, które stanowić będą punkt wyjścia do omawianych zagadnień (prezentacje przykładów)
 • liczne praktyczne case study
 • zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną obejmującą tematykę szkolenia
 • indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej
 • mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas szkolenia

Program warsztatów:


 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI
  • elementy składowe sprawozdania finansowego
  • zasady sporządzania sprawozdań finansowych
  • zasady wyceny w zestawieniach finansowych
  • zjawisko kreatywnej rachunkowości - potencjalne obszary wystąpienia, sposoby kreacji
 • ANALIZA BILANSU
  • zasady rachunkowości, a obraz bilansowy firmy, zasada ostrożności w bilansie
  • aktywa trwałe i obrotowe - identyfikacja, podejście księgowe i ekonomiczne
  • analiza aktywów pozabilansowych
  • kapitały własne i obce - identyfikacja, podejście księgowe i ekonomiczne
  • analiza zobowiązań bilansowych
  • analiza zobowiązań pozabilansowych i warunkowych
  • analiza rezerw bilansowych
  • kodeks spółek handlowych, a zmienność pozycji bilansowych
  • klauzule kredytowe - analiza ryzyka z punktu widzenia kredytobiorcy i kredytodawcy
 • ANALIZA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
  • istota rachunku zysków i strat
  • zasada memoriału w rachunku zysków i strat
  • analiza przychodów i kosztów operacyjnych oraz zysku operacyjnego
  • analiza przychodów i kosztów pozaoperacyjnych
  • identyfikacja stabilnych źródeł utrzymania jednostki
  • kształtowanie wyniku na różnych poziomach rachunku zysków i strat
  • jakość zysków (stabilność, zamienialność na gotówkę)
 • ANALIZA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  • budowa rachunku przepływów pieniężnych
  • analiza przepływów operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych
  • ocena stabilności źródeł finansowania
  • model powiązań między zestawieniami sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów)
 • PODSTAWOWE OBSZARY ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ
  • wskaźniki płynności
  • wskaźniki szybkości obrotu
  • wskaźniki zadłużenia
  • wskaźniki rentowności
  • model zależności między wskaźnikami - piramida DuPonta
  • wybór wskaźników do porównań
  • pogłębiona ocena płynności i zadłużenia
 • ANALIZA WSKAŹNIKOWA A ZRÓŻNICOWANIE MIĘDZYBRANŻOWE
  • problemy pomiaru wskaźników (ceny - koszty, koniec okresu - średnie, itp.)
  • propozycje modyfikacji wskaźników
  • wybór wskaźników do porównań w branżach (zróżnicowanie technologie, sezonowość, itp.)
  • specyfika branżowa (sektorowa)
  • zróżnicowania wewnątrzsektorowe (strategie firmy, polityka bilansowa, itp.)
 • MODEL ZALEŻNOŚCI MIĘDZY WSKAŹNIKAMI
  • piramida DuPonta - analiza strategiczna
  • wykorzystanie zależności w planowaniu finansowym
  • płynność, a szybkość obrotu
 • DŹWIGNIE W OCENIE WRAŻLIWOŚCI WYNIKÓW FIRMY
  • dźwignia operacyjna (struktura kosztów, ryzyko operacyjne)
  • dźwignia finansowa (struktura finansowania, ryzyko finansowe)
  • dźwignia całkowita
  • próg rentowności księgowy i kasowy w wyborze źródeł finansowania
  • wybór bezpiecznego poziomu zadłużenia (zadłużenie a wyniki operacyjne firmy)

 

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00
II dzień - 9.00 - 16.30

UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. Celem uzyskania oferty prosimy o kontakt z Koordynatorem Szkoleń.

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 1 090,00 zł

Szkolenia w dniach 18-19 lutego 2016 r.:
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 4 lutego 2016 r. wynosi: 1090,00 zł
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 4 lutego 2016 r. 
wynosi: 1290,00 zł

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy
- rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy
- rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.
Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku urzędowym MEN.
Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników.

UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. Celem uzyskania oferty prosimy o kontakt z Działem Szkoleń.

Wróć