WYSZUKIWARKA
 


Szkolenia otwarte


UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM - zawieranie i zabezpieczenie
21-22 marca 2019

Naszym celem jest, aby poznali Państwo:


 • jak poprawnie skonstruować umowę unikając nieprawidłowych zapisów?
 • jakie są możliwości zabezpieczeń wykonania umów oraz jak dokonywać wyboru sposobu zabezpieczenia?
 • jaka odpowiedzialność cywilnoprawna grozi za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych?
 • jakie są zasady zawierania umów przez pełnomocników i prokurentów?
 • jak aneksować i rozwiązywać stosunek umowny?

Szkolenie adresujemy do:


 • pracowników odpowiedzialnych za zawieranie umów
 • menedżerów wszystkich szczebli zarządzania
 • pracowników nadzoru właścicielskiego, biura zarządu
 • wszystkich zainteresowanych problematyką sporządzania i zawierania umów
Metodyka prowadzenia zajęć: 
 • zajęcia prowadzone będą w formie informacyjno - doradczej
 • rozwiązywanie zadań problemowych i „case study” wraz ze wspólnym poszukiwaniem możliwych rozwiązań
 • indywidualne i grupowe dyskusje z prelegentami dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej

Zajęcia prowadzone są w małych, kameralnych grupach.

Ramowy program szkolenia:


 • PODMIOTY STOSUNKÓW CYWILNOPRAWNYCH I ICH REPREZENTACJA
  • osoby fizyczne
  • osoby prawne
  • handlowe spółki osobowe
 • ZAWARCIE UMOWY PRZEZ PEŁNOMOCNIKA I PROKURENTÓW
  • treść i forma pełnomocnictwa
  • rodzaje pełnomocnictwa
  • prokura
   • dokumenty którymi powinni się legitymować pełnomocnicy w obrocie gospodarczym
   • konsekwencje podpisania umowy przez osoby nieuprawnione
 • KONSTRUKCJA UMÓW GOSPODARCZYCH - JAK PRAWIDŁOWO SPORZĄDZAĆ UMOWY?
  • forma czynności prawnych i jej znaczenie dla zawierania i zmiany umów
   • forma ustna
   • pisemna
   • formy szczególne
   • zawieranie umów drogą e - mailową
  • tytuł umowy, określenie daty i miejsca, przedmiotu umowy oraz stron umowy
  • określenie czasu trwania umowy
  • określenie wartości przedmiotu umowy
  • terminy i sposoby płatności
  • obowiązki wzajemne stron
  • kary i odsetki umowne
  • określenie egzemplarzy umowy i ich przeznaczenia
  • odesłanie do aktów prawnych
  • koszty i opłaty
  • właściwość Sądu
 • SPOSOBY ZAWIERANIA UMÓW
  • oferta
  • list intencyjny
  • rokowania
   • umowa przedwstępna
   • umowa ramowa
 • ZMIANA I ZAKOŃCZENIE STOSUNKU UMOWNEGO
  • sposoby zmiany umowy (aneksowanie)
  • odstąpienie od umowy
  • wypowiedzenie
  • rozwiązanie za porozumieniem stron
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA DŁUŻNIKA
  • przepisy regulujące odpowiedzialność dłużnika za szkodą
  • pojęcie szkody
  • niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
  • odpowiedzialność odszkodowawcza w orzeczeniach Sądu Najwyższego
  • kiedy dłużnik jest zwolniony od odpowiedzialności?
  • odpowiedzialność dłużnika za działania innych osób
 • SKUTKI NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY W KODEKSIE CYWILNYM
  • kara umowna
  • opóźnienie, a zwłoka w wykonaniu świadczenia pieniężnego
  • odsetki umowne i ustawowe
  • złożenie do depozytu sądowego
 • OGÓLNE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
  • zdolność prawna, a zdolność do czynności prawnych
  • przegląd podmiotów gospodarczych
  • odpowiedzialność za zobowiązania
 • ZABEZPIECZENIA OSOBISTE
  • poręczenie
  • weksle własny in blanco i poręczenie wekslowe (awal)
  • gwarancja bankowa i gwarancja Skarbu Państwa
  • przejęcie długu
  • przystąpienie do długu
  • dobrowolne poddanie się egzekucji w akcie notarialnym
 • ZABEZPIECZENIA RZECZOWE
  • zastaw, w tym zastaw rejestrowy
  • hipoteka
  • przewłaszczenie na zabezpieczenie
  • kaucja
  • rachunek powierniczy (escrow account)
  • blokada środków pieniężnych na rachunkach bankowych
   • przelew wierzytelności na zabezpieczenie
 • DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI DŁUŻNIKA
  • opcja likwidacyjna
  • opcja układowa
  • rola zabezpieczenia
  • odpowiedzialność zarządu 

 

Zajęcia realizowane są w dwa dni w godzinach:
I dzień - 10.00 - 17.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.45)
II dzień - 9.00 - 16.30

Proszę o przesłanie szczegółowego programu:
Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Telefon

Fax

E-mail

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group - Warszawa

 

Sala szkoleniowa EMPRIZ Group znajduje się zaledwie 4 przystanki od Dworca Centralnego.
W sąsiedztwie mieszczą się instytucje publiczne i biznesowe.

 


 

 

Dotarcie jest dosyć proste dzięki znakomitej lokalizacji:

 • z Dworca Centralnego - tramwajami (ok. 8 min)
 • z Dworca Zachodniego - autobusami/ tramwajami (ok. 20 min)
 • ze Starego Miasta - autobusami/tramwajami (ok. 8-10 min.).


Specjaliści - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie

Szczegółowe opisy prowadzącego(ych) szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem (22) 354 60 01.

Cena wynosi: 990,00 zł
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 6 marca 2019 r. wynosi: 990,00 zł brutto
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu po 6 marca 2019
r. wynosi: 1190,00 zł brutto     

 

RABATY!!!
Przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób z jednej firmy - rabat 10%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 4 osób z jednej firmy - rabat 15%
Przy zgłoszeniu przynajmniej 5 osób z jednej firmy - 6 osoba gratis!

 

Cena obejmuje: udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie trwania zajęć, imienny certyfikat uczestnictwa.
Szkolenia realizowane są jako program kształcenia ustawicznego, dlatego też istnieje możliwość otrzymania przez Uczestników zaświadczenia ukończenia na druku urzędowym MEN.
Cena nie obejmuje ewentualnych przejazdów i noclegów Uczestników.

UWAGA!
Organizujemy również szkolenia zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju.
Cena szkolenia zamkniętego jest indywidualnie ustalana z Klientem - p
rosimy o kontakt z Działem Szkoleń, który z przyjemnością przygotuje indywidualną ofertę dla Państwa

Wróć